User Tools

Site Tools


llibre_padro

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
llibre_padro [2012/07/27 07:43]
210.50.197.196 Dana
llibre_padro [2013/11/10 22:28] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
-Heavy cast or rolled aimulnum is the optimum material for pots and pansBased on this fact, Magnalite cast aimulnum gourmet cookware was the best you could get from about the 1950 through the '​70 ​s. Howeverthere are some problems with aimulnum as cooking surfaceSome foods react with it and cause discoloration;​ it's hard to clean, a fact that became glaringly obvious with the advent of non-stick surfacesAnd there have been reported health issues related to cooking food in contact with aimulnum ​(experts currently assess the risks as insignificant).All-Clad is the heir apparent to the position of "​creme ​de la creme" among cookwareThe inner layer of metal is aimulnum to evenly conduct heat throughout the panThe cooking surface is stainless steelthe ideal surface because it is non-reactiveeasy cleaningand more durable than nonstick compoundsAll Clad offers ​variety of exterior finishes to suit your taste. Finallythis line is WELL BUILTIt will outlast anything else in the kitchen.This may be the most expensive cookware but it's also the bestFor a person who doesn'​t have the physical strength to handle very heavy cookwarethis may not be good choiceFor anyone else who is willing to pay for itthis is what you want to cook with..+====== **El Llibre Padró de renda de 1813** ====== 
 +  
 +  * A meitat dels anys 80 fou derruït el vell ajuntament de Quart per a construir un de nova planta A l’hora del trasllat de documents es trobà un llibre manuscrit oblidat que s’havia salvat de les successives destruccions patrimonials del s. XIXque culminaren amb la crema completa dels arxius municipals i parroquials en 1936. El llibre en qüestió, restaurat posteriorment,​ és una relació, un padró, de tots aquells propietaris i caps de família als que se’ls podia atribuir rendes ​Quart de Poblet al 1813  
 +  * La història del llibre arranca al  9 d’abril de 1812quan el mariscal Suchet, aleshores cap de les forces franceses que havien pres València, ordenà que es feren nous llibres padrons per actualitzar l’ impost d’equivalència i les noves contribucions que la situació bèl•lica imposava. ​ Així es confeccionà el nou padró de renda de Quart baix la supervisió de quatre pèrits: un mestre d’obres veí de Manises i un fuster i dos llauradors del veïns del poble. ​ El resultat és un llibre compost primer per una declaració inicial, seguit per una relació on apareixen, ordenats per lloc de residencia, tots els caps de família residents ​Quart i tots els propietaris de terres del terme i que finalitza amb un índex on s’agrupen alfabèticament tots els contribuents De cadascú es donen dades del seu nom, les seues propietats amb la seua localització ​(nom de la partida o carrer i veïns amb els que limita), altres utilitats susceptibles de renda (ofici, carros, bases..), i la quantitat de renda en monetari que se li atribueix. ​  
 +  * La importància del document radica en ser un fotografia ​de la distribució de la renda al Quart de principi del sXIX, i amb eixe objectiu cal destacar l’estudi de Josep Ramon Sanchis Alfonso: Campesinos y rentistas en una comunidad rural de la Huerta de ValenciaQuart de Poblet en 1812 editat per l’ajuntament de Quart de Poblet1991.  Però per als fins del nostre treballl’obra ​ dóna una valuosa informació dels noms de lloc del Quart de Poblet de principi de seglepartides, camins i carrers, i pistes sobre la seua localitzacióA partir de la informació del Llibre Padró, podem fer-se una imatge prou fidedigna de cóm era el nucli urbà de Quart de 1813, just l’inici d’un període de desenvolupament poblacional i urbà que no finalitzapràcticament,​ fins a 1980 Al Llibre Padró apareix una relació de 23 carrers amb un total de 263 cases Cal tindre en compte que esta relació no esgota la totalitat de les vivendes del Quart d’aleshores,​ que es calcula que tenia una població al voltant de 1.500 habitantsbona part d’ells disseminats en alqueries i masies per tot el terme municipal. ​ El volum del Llibre Padró es troba custodiat ​la biblioteca pública Enric Valor de Quart de PobletAl present treballles referències del Llibre Padró de 1813 inclouen el numero del foli on s’arreplega el topònim per a la seua localització al document 
 + 
 + 
 +[[http://​www.sanchosanmartin.es/​docuquart/​lli/​index.htm]] 
 + 
 +{{:​llibrepadro.jpg|}}
llibre_padro.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:28 (edició externa)