User Tools

Site Tools


rollet

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

rollet [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
 +====== ROLL-ROLLET ======
 +  * La seua etimologia és confosa. ​ Sembla venir d’una variant del mot hispano-romà arrugia: conducte d’una mina, probablement del mateix radical que el castellà arroyo, en el sentit de raig d’aigua. ​ O bé del mossàrab prè-romà ​ rogilu. ([[DECLC]]). ​ El Roll és definit com a obertura de la sèquia gran, per on es dóna sortida a l'​aigua ([[DCVB]]). ​ El mateix diccionari dóna algunes accepcions interessants,​ com tros de tronc cilíndric, o pedra d’aplanar,​ amb un forat al mig.   Els llauradors de la Vega (Pep Sancho) distinguien el roll del braç, en la forma com es pren l’aigua de la sèquia mare.  Al roll, en compte de fer l’entrada d’aigua per mig d’una boquera, ​ es col•locava al terra de la séquia mare, una pedra foradada al mig, i vaig d’ella, s’iniciava el caixer de la nova sèquia o roll.  El forat es tapava amb un tap de fusta o suro, per tancar el roll i que no duga aigua. ​
 +  * **Roll de les [[ERES]]**
 +  * **El Rollet.**- [el řo’ʎet] ​ (Ø 39.481226, -0.450152 → 39.482262, -0.448069) Es troba a la cartografia de l'​[[IGN]] (7) de 1928.  Era una xicoteta séquia que partia del Braç del [[MOLÍ]], prenia l’aigua prop del pou de Sant [[ONOFRE]], i regava les hortes de  la Partida del Rollet, i estenia els seus ramals pel nucli urbà. Un dels seus braços omplia la [[CISTERNA]].
 +  * **Partida del Rollet**.- ​ [el řo’ʎet] (Ø ≈ 39481001, -0.447599) Era de les primeres partides que es regaven amb l’aigua del Braç del [[MOLÍ]] . Ocupava, als anys 40, al voltant de 15 hectàrees de cultiu, prop de 180 fanecades. ​ Actualment, tota la partida es troba dins del nucli urbà. ​ Correspon a la zona que hi ha a les dos bandes del Carrer U de Maig, des del primer tram de l’avinguda Sant Onofre fins al [[CEMENTERI]] Parroquial.
 +  * **Segon Roll.**- [el se’gon ‘řoʎ] ​ ( Ø 39.475871, -0.429839 → 39.475538, -0.432142)) ​   Rega a l’extrem de la Partida de l’[[ARQUILLO]],​ prop al terme de Mislata a l’altura del seu cementeri. Pren la seua aigua directament de la séquia de [[MISLATA]]. ​ És un roll que encara es troba en ús, en  una zona on, certament, el cultiu va en regressió.
 +  * **Tercer Roll.**- [el ter’ser ‘řoʎ] ( Ø 39.475174, -0.427986) ​  ​Regava a l’extrem est del terme, al nord del cementeri de Mislata. ​ Com el Segon Roll, prenia l`aigua i desaiguava a la séquia de Mislata després de regar al nord del cementeri d’eixe poble, en terres de les que, igual que del roll, no hi queda vestigi, fagocitades per les obres del [[PLA]] Sud. 
 +Roll de [[GRÀCIA]]
 +Roll de les [[ERES]]
 +Roll del [[BUC]]
 +Roll del [[PLEIT]]
 +Rollet de [[GRÀCIA]]
  
rollet.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)